Chung Yuan Christian University

Department of Commercial Design

系主任、大一導師、系辦大學部助理|相關人員聯繫資訊

2018年08月05日高中生專區

職稱

姓名

所屬大一導生學號

聯絡方式

系主任

張道本

 

03-2656300

E-mail:tpchang@cycu.edu.tw

商業設計學系

大一導師:商設一A組

張道本

10733101(最後1碼為單數號)

03-2656314

E-mail: tpchang @cycu.edu.tw

商業設計學系

大一導師:商設一B組

許子凡

10733102(最後1碼為偶數號)

03-2656321

E-mail:nightshift1943@gmail.com

大學部助理

何敘稹

 

03-2656301

E-mail:hsuchen@cycu.edu.tw

大學部助教

鄭雲鳳

 

03-2656302

E-mail:cds@cycu.edu.tw

關懷學生第一哩路計畫