Chung Yuan Christian University

Department of Commercial Design

106學年度第2學期商設導師時間表

2018/02/12/公告

 

 

 

中原大學 106學年度第2學期 導師時間表      
族群代號/名稱:6300B商業設計學系      
家族代號 名稱 導師姓名 時間 地點
6311BA 商設一A 黃儀婷 2018/3/7 10:00 11:00 商設309
6311BA 商設一A 黃儀婷 2018/5/2 10:00 11:00 商設309
6311BB 商設一B 黃文宗 2018/3/7 10:00 11:00 教學615
6311BB 商設一B 黃文宗 2018/5/2 10:00 11:00 工學224
6321BA 商設二A 朱嘉樺 2018/3/7 10:00 11:00 商設104
6321BA 商設二A 朱嘉樺 2018/5/2 10:00 11:00 商設104
6321BB 商設二B 邱永中 2018/3/7 10:00 11:00 教學618
6321BB 商設二B 邱永中 2018/5/2 10:00 11:00 工學307
6331BA 商設三A 林昆範 2018/3/7 10:00 11:00 科學409
6331BA 商設三A 林昆範 2018/5/2 10:00 11:00 工學308
6331BB 商設三B 陳靜宜 2018/3/7 10:00 11:00 科學605
6331BB 商設三B 陳靜宜 2018/5/2 10:00 11:00 工學309
6341BA 商設四A 張道本 2018/3/7 10:00 11:00 商設208
6341BA 商設四A 張道本 2018/5/2 10:00 11:00 商設208
6341BB 商設四B 許子凡 2018/3/7 10:00 11:00 科學811
6341BB 商設四B 許子凡 2018/5/2 10:00 11:00 工學311