Chung Yuan Christian University

Department of Commercial Design

程萬里講座教授

專長

工業設計、設計教育

學歷

美國 愛荷華州立大學 工業教育與技術 博士

資歷

北達科塔大學 教授
舊金山州立大學 教授兼系主任
私立中原大學 商業設計學系 教授
中原大學 設計學院 院長
舊金山州立大學 設計與工業系 教授兼系主任
舊金山州立大學 創作藝術學院 教授兼副院長
舊金山州立大學 創作藝術學院 教授兼代理院長
舊金山州立大學 創作藝術學院 教授兼院長
私立中原大學 校長室 校長
中原大學 商業設計學系 教授
中原大學 商業設計學系 講座教授